V súlade s ustanoveniami článku 10 zákona 34/2002 z 11. júla 2002 o službách informačnej spoločnosti a elektronickom obchode sa týmto vyhlasuje, že vlastníkom tejto webovej stránky je spoločnosť „ANECOOP S. COOP.“ so sídlom na adrese calle Monforte 1, entl, 46010 Valencia (Španielsko), tel.: (34) 96 393 85 00; fax: (34) 96 393 85 10, s daňovým identifikačným číslom F-46099222, zapísaná v registri družstiev – centrálna sekcia ministerstva práce pod číslom 22 949, klasifikovaná ako poľnohospodárska. Kontaktná e-mailová adresa: info@anecoop.com

1) UŽÍVATELIA: Prístup k ANECOOP S. COOP a/alebo jeho používanie. pripisuje podmienku UŽÍVATEĽA, ktorý od uvedeného prístupu a/alebo používania akceptuje Všeobecné podmienky používania uvedené v tomto dokumente. Vyššie uvedené podmienky sa uplatňujú nezávisle od Všeobecných obchodných podmienok, ktoré môžu byť záväzné.

2) POUŽÍVANIE PORTÁLU: Webové sídlo spoločnosti ANECOOP S. COOP. poskytuje prístup k množstvu informácií, služieb, programov alebo údajov (ďalej len „obsah“) na internete, ktoré patria spoločnosti ANECOOP S. COOP. ku ktorým môže mať UŽÍVATEĽ prístup.

UŽÍVATEĽ preberá zodpovednosť za používanie PORTÁLU. Táto zodpovednosť sa vzťahuje aj na registráciu, ktorá môže byť potrebná na prístup k určitým službám alebo obsahu. UŽÍVATEĽ je zodpovedný za poskytovanie pravdivých a zákonných informácií. V dôsledku tejto registrácie môže byť UŽÍVATEĽOVI poskytnuté heslo, za ktoré bude zodpovedný a zaviaže sa ho používať svedomito a dôverne.

UŽÍVATEĽ sa zaväzuje primerane využívať obsah a služby (napríklad chatové služby, diskusné fóra alebo diskusné skupiny), ktoré ANECOOP S. COOP. ponúka prostredníctvom svojej webovej stránky, a to napríklad, ale bez obmedzenia, nepoužívať ich na (i) vykonávanie činností, ktoré sú nezákonné, nelegálne alebo v rozpore s dobrými mravmi a verejným poriadkom; (ii) šírenie obsahu alebo propagandy rasistickej, xenofóbnej, pornograficko-zákonnej povahy, na podporu terorizmu alebo porušujúcej ľudské práva; (iii) poškodzovanie fyzických a logických systémov spoločnosti ANECOOP S. COOP, svojich dodávateľov alebo tretích strán, zavádzať alebo šíriť počítačové vírusy alebo akékoľvek iné fyzické alebo logické systémy v sieti, ktoré by mohli spôsobiť vyššie uvedené škody; (iv) pokúšať sa o prístup a prípadne používať e-mailové kontá iných používateľov a upravovať alebo manipulovať s ich správami.

ANECOOP S. COOP. si vyhradzuje právo odstrániť všetky komentáre a príspevky, ktoré porušujú úctu k dôstojnosti osoby, sú diskriminačné, xenofóbne, rasistické, pornografické, porušujú práva mládeže alebo detí, verejný poriadok alebo bezpečnosť, alebo ktoré podľa jej názoru nie sú vhodné na uverejnenie.

V každom prípade ANECOOP S. COOP. nenesie zodpovednosť za názory vyjadrené používateľmi prostredníctvom fór, chatov alebo iných nástrojov na účasť.

3) ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV: Údaje, ktoré spoločnosť ANECOOP S. COOP. zhromažďuje rôznymi prostriedkami (webové stránky, elektronická pošta, elektronické alebo papierové formuláre) v rámci svojich obchodných a servisných činností, sú zahrnuté v súbore na spracovanie, za ktorý zodpovedá spoločnosť ANECOOP S.COOP.

Účely, na ktoré sa údaje zhromažďujú:

 • Správa a spracovanie všetkých typov žiadostí o informácie.
 • Udržiavanie obchodných vzťahov s partnermi, zákazníkmi a dodávateľmi.
 • Informovať našich zákazníkov a zainteresované strany o produktoch a službách poskytovaných spoločnosťou ANECOOP S.COOP.
 • Procesy výberu personálu na pracovné miesto.

Legitimizácia spracovania:

 • Údaje, ktoré spracúva spoločnosť ANECOOP S.COOP., sa získavajú so súhlasom zainteresovanej strany, ako aj dobrovoľne poskytnuté zainteresovanými stranami akýmkoľvek spôsobom.
 • Údaje potrebné na udržanie zmluvného vzťahu (zmluva: o poskytovaní služieb, pracovná zmluva, obchodná zmluva a iné).
 • Údaje spracúva spoločnosť ANECOOP S.COOP v rámci obchodného a zmluvného vzťahu so zákazníkom.
 • V prípade postúpenia budete vopred informovaní o postúpení, účele a identifikácii postupníka.

Práva dotknutých osôb:

V súlade s právami, ktoré vám priznávajú platné právne predpisy o ochrane osobných údajov, môžete uplatniť svoje práva na prístup, opravu, obmedzenie spracovania, vymazanie, prenosnosť a námietku proti spracovaniu vašich osobných údajov, ako aj súhlasu udeleného na ich spracovanie, zaslaním svojej žiadosti na túto e-mailovú adresu soporte@anecoop.com

Zdroj údajov:

ANECOOP S.COOP. získava osobné údaje priamo od zainteresovanej strany prostredníctvom týchto kanálov:

 • E-mailová adresa
 • Formuláre/dotazníky (webový, elektronický alebo papierový formát)
 • Výmena vizitiek.
 • Zmluvy o poskytovaní služieb a obchodné dohody
 • Pracovné zmluvy a postupy výberu uchádzačov

Kategórie údajov:

 • Identifikačné údaje
 • Akademické a odborné údaje
 • E-mailové adresy
 • Obchodné informácie
 • Ekonomické údaje

Bezpečnostné opatrenia:

ANECOOP S.COOP, vás týmto informuje, že uplatňuje potrebné bezpečnostné opatrenia na zabránenie krádeži, zmene alebo neoprávnenému prístupu k údajom, pričom zohľadňuje stav techniky, náklady na realizáciu a povahu, rozsah, kontext a účely spracúvania, ako aj riziká s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva a slobody fyzických osôb, a v prípade zadávania služieb subdodávateľom bude vyžadovať a zabezpečí, aby sprostredkovateľ uplatňoval primerané technické a organizačné opatrenia na zaistenie úrovne bezpečnosti zodpovedajúcej existujúcim rizikám, ako sa uvádza v čl. 32 všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Kontaktné údaje úradníka pre ochranu osobných údajov:

Meno: Pedro Pascual Gómez Aroca (výkonný riaditeľ pre podporné služby pre podniky)
E-mailová adresa: responsable.privacidad@anecoop.com
Poštová adresa : Calle Monforte, 1 – Entresuelo. 46010 Valencia.
Zasielanie obchodných oznámení: V súlade s LSSI – zákonom 34/2002 – a zákonom 29/2009 z 30. decembra, ak si neželáte dostávať ďalšie obchodné oznámenia, pošlite e-mail so slovom UNSUBSCRIBE na túto adresu: responsable.privacidad@anecoop.com

DUŠEVNÉ A PRIEMYSELNÉ VLASTNÍCTVO: ANECOOP S. COOP. je vlastníkom všetkých práv duševného a priemyselného vlastníctva svojej webovej stránky, ako aj prvkov, ktoré sú na nej obsiahnuté (okrem iného vrátane obrázkov, zvuku, zvuku, videa, softvéru alebo textov; ochranných známok alebo log, kombinácií farieb, štruktúry a dizajnu, výberu použitých materiálov, počítačových programov potrebných na jej prevádzku, prístup a používanie atď…).

UŽÍVATEĽ sa zaväzuje rešpektovať práva duševného a priemyselného vlastníctva, ktoré vlastní spoločnosť ANECOOP S. COOP. Prvky webovej stránky si môžete prezerať a dokonca ich aj tlačiť, kopírovať a ukladať na pevný disk svojho počítača alebo na akékoľvek iné fyzické médium za predpokladu, že je to výlučne a výhradne pre vaše osobné a súkromné použitie, a preto je ich transformácia, distribúcia, verejná komunikácia, sprístupňovanie alebo akákoľvek iná forma využívania, ako aj ich modifikácia, zmena alebo dekompilácia prísne zakázaná. UŽÍVATEĽ sa musí zdržať vymazávania, pozmeňovania, obchádzania alebo manipulácie s akýmkoľvek ochranným zariadením alebo bezpečnostným systémom nainštalovaným na ANECOOP S. COOP.

5. VYLÚČENIE ZÁRUK A ZODPOVEDNOSTI: ANECOOP S. COOP. nenesie za žiadnych okolností zodpovednosť za škody akéhokoľvek druhu, ktoré môžu byť spôsobené okrem iného chybami alebo opomenutiami v obsahu, nedostupnosťou portálu alebo prenosom vírusov alebo škodlivých alebo škodlivých programov v obsahu, a to aj napriek tomu, že prijala všetky potrebné technologické opatrenia, aby tomu zabránila.

6) ÚPRAVY: si vyhradzuje právo vykonať akékoľvek zmeny, ktoré považuje za vhodné, na svojej webovej stránke bez predchádzajúceho upozornenia a môže meniť, odstraňovať alebo pridávať obsah a služby poskytované prostredníctvom tejto stránky, ako aj spôsob ich prezentácie alebo umiestnenia na svojej webovej stránke.

7) POUŽÍVANIE SÚBOROV COOKIE: ANECOOP S. COOP. môže používať súbory cookie na čo najväčšie prispôsobenie a uľahčenie prehliadania svojich webových stránok. Súbory cookie sú spojené len s anonymným UŽÍVATEĽOM a jeho počítačom a neposkytujú odkazy, ktoré by umožnili odvodiť osobné údaje UŽÍVATEĽA. UŽÍVATEĽ môže nakonfigurovať svoj prehliadač tak, aby upozorňoval a odmietal inštaláciu súborov cookie zasielaných spoločnosťou ANECOOP S. COOP. bez toho, aby to malo vplyv na možnosť prístupu UŽÍVATEĽA k obsahu.

8) ODKAZY: V prípade, že webová stránka obsahuje odkazy alebo hypertextové odkazy na iné internetové stránky, ANECOOP S. COOP. nevykonáva žiadnu kontrolu nad takýmito stránkami a obsahom.

ANECOOP S. COOP nesmie za žiadnych okolností. nepreberá žiadnu zodpovednosť za obsah akéhokoľvek odkazu patriaceho na externú webovú stránku, ani nezaručuje technickú dostupnosť, kvalitu, spoľahlivosť, presnosť, úplnosť, správnosť, platnosť a ústavnosť akéhokoľvek materiálu alebo informácií obsiahnutých v takýchto hypertextových odkazoch alebo na iných internetových stránkach.

Uvedenie týchto externých spojení takisto neznamená žiadny druh združenia, zlúčenia alebo účasti s pripojenými subjektmi.

9) DÔVERNOSŤ: Vlastník webovej stránky sa zaväzuje dodržiavať povinnosť mlčanlivosti o osobných údajoch a povinnosť zachovávať ich dôvernosť a prijme potrebné opatrenia na zabránenie ich zmeny, straty, spracovania alebo neoprávneného prístupu k nim, pričom vždy zohľadní stav techniky.

10. PRÁVO NA VYLÚČENIE: ANECOOP S. COOP. si vyhradzuje právo odmietnuť alebo zrušiť prístup na svoju webovú stránku a/alebo k ponúkaným službám bez predchádzajúceho upozornenia, a to na vlastnú žiadosť alebo na žiadosť tretej strany, tým používateľom, ktorí nedodržiavajú tieto všeobecné podmienky používania.

11. VŠEOBECNE: ANECOOP S. COOP. bude stíhať porušenie týchto podmienok, ako aj akékoľvek nesprávne používanie svojich webových stránok, pričom bude uplatňovať všetky občianskoprávne a trestnoprávne opatrenia, ktoré jej môžu prislúchať podľa zákona.

12) ÚPRAVA TÝCHTO PODMIENOK A TRVANIE: ANECOOP S. COOP. môže kedykoľvek zmeniť podmienky stanovené v tomto dokumente, ktoré sú riadne zverejnené v tomto dokumente.

Platnosť týchto podmienok závisí od ich vystavenia a zostáva v platnosti, kým nie sú zmenené inými riadne uverejnenými podmienkami.

13) PRÍSLUŠNÉ PRÁVO A JURISDIKCIA: Vzťah medzi ANECOOP S. COOP. a UŽÍVATEĽ sa riadia platnými španielskymi právnymi predpismi a prípadné spory sa budú riešiť pred súdmi a tribunálmi mesta Valencia.