Ogólne warunki dostępu i korzystania ze strony internetowej

Zgodnie z przepisami art. 10 ustawy 34/2002, z dnia 11 lipca, o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznym, niniejszym oświadcza się, że właścicielem niniejszej witryny jest „ANECOOP S. COOP.” z siedzibą przy calle Monforte 1, entl, 46010 Valencia (Hiszpania), tel.: (34) 96 393 85 00; faks: (34) 96 393 85 10, posiadające numer identyfikacji podatkowej F-46099222, zarejestrowane w Rejestrze Spółdzielni – Sekcja Centralna Ministerstwa Pracy, pod numerem 22 949, sklasyfikowane jako rolnicze. Kontaktowy adres e-mail: info@anecoop.com

1) UŻYTKOWNICY: Dostęp do i/lub korzystanie z ANECOOP S. COOP. przypisuje warunek UŻYTKOWNIKA, który akceptuje od tego dostępu i/lub użytkowania, Ogólne Warunki Użytkowania odzwierciedlone w niniejszym dokumencie. Wyżej wymienione warunki obowiązują niezależnie od ewentualnie obowiązujących Ogólnych Warunków Handlowych.

2) KORZYSTANIE Z PORTALU: Strona internetowa firmy ANECOOP S. COOP. zapewnia dostęp do wielu informacji, usług, programów lub danych (dalej „treści”) w Internecie należących do ANECOOP S. COOP. do których UŻYTKOWNIK może mieć dostęp.

UŻYTKOWNIK przyjmuje na siebie odpowiedzialność za korzystanie z PORTALU. Odpowiedzialność ta rozciąga się na wszelkie rejestracje, które mogą być niezbędne do uzyskania dostępu do określonych usług lub treści. UŻYTKOWNIK jest odpowiedzialny za podanie prawdziwych i zgodnych z prawem informacji podczas rejestracji. W konsekwencji tej rejestracji UŻYTKOWNIK może otrzymać hasło, za które będzie odpowiedzialny, zobowiązując się do jego sumiennego i poufnego używania.

UŻYTKOWNIK zobowiązuje się do odpowiedniego korzystania z treści i usług (takich jak serwisy czatowe, fora dyskusyjne czy grupy dyskusyjne), które ANECOOP S. COOP. oferuje za pośrednictwem swojej strony internetowej oraz, tytułem przykładu, ale bez ograniczeń, niewykorzystywania ich do (i) angażowania się w działalność nielegalną, sprzeczną z prawem lub dobrymi obyczajami i porządkiem publicznym; (ii) rozpowszechniania treści lub propagandy o charakterze rasistowskim, ksenofobicznym, pornograficzno-nielegalnym, wspierającym terroryzm lub naruszającym prawa człowieka; (iii) powodowania szkód w systemach fizycznych i logicznych ANECOOP S. COOP, jego dostawców lub osób trzecich, wprowadzać lub rozpowszechniać wirusy komputerowe lub jakiekolwiek inne fizyczne lub logiczne systemy w sieci, które mogą być zdolne do spowodowania wyżej wymienionych szkód; (iv) próbować uzyskać dostęp do kont e-mail innych użytkowników i, w stosownych przypadkach, korzystać z nich oraz modyfikować lub manipulować ich wiadomościami.

ANECOOP S. COOP. zastrzega sobie prawo do usuwania wszelkich komentarzy i wypowiedzi, które naruszają poszanowanie godności osoby, są dyskryminujące, ksenofobiczne, rasistowskie, pornograficzne, naruszają dobra młodzieży lub dzieciństwa, porządek lub bezpieczeństwo publiczne lub które w jego opinii nie nadają się do publikacji.

W każdym razie ANECOOP S. COOP. nie ponosi odpowiedzialności za opinie wyrażane przez użytkowników za pośrednictwem forów, czatów lub innych narzędzi uczestnictwa.

3) POLITYKA PRYWATNOŚCI: Dane, które ANECOOP S. COOP. gromadzi różnymi sposobami (strony internetowe, poczta elektroniczna, formularze elektroniczne lub papierowe) w ramach prowadzonej działalności handlowej i usługowej, są zawarte w pliku przetwarzania, za który odpowiada ANECOOP S.COOP.

Cele, dla których dane są gromadzone:

 • Zarządzanie i przetwarzanie wszelkiego rodzaju wniosków o udzielenie informacji.
 • Utrzymywanie relacji handlowych ze swoimi partnerami, klientami i dostawcami.
 • Aby informować naszych klientów i osoby zainteresowane o produktach i usługach świadczonych przez ANECOOP S.COOP.
 • Procesy selekcji personelu na stanowisko pracy.

Legitymizacja przetwarzania danych:

 • Dane przetwarzane przez ANECOOP S.COOP. są pozyskiwane za zgodą zainteresowanego, jak również podawane dobrowolnie przez zainteresowanych w dowolny sposób.
 • Dane niezbędne do utrzymania stosunku umownego (umowa: o świadczenie usług; o pracę; handlowa; między innymi).
 • Dane będą przetwarzane przez ANECOOP S.COOP, w ramach relacji handlowych i umownych z klientem.
 • W przypadku cesji, zostaniesz wcześniej poinformowany o cesji, celu i identyfikacji cesjonariusza.

Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z prawami przyznanymi przez obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, mogą Państwo skorzystać z prawa dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, przenoszenia oraz sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, jak również udzielonej zgody na ich przetwarzanie, przesyłając swoje żądanie na następujący adres e-mail soporte@anecoop.com

Źródło danych:

ANECOOP S.COOP. pozyskuje dane osobowe bezpośrednio od zainteresowanego za pośrednictwem następujących kanałów:

 • Adres e-mail
 • Formularze/kwestionariusze (internetowe, elektroniczne lub papierowe)
 • Wymiana wizytówek.
 • Umowy o świadczenie usług i umowy handlowe
 • Umowy o pracę i procesy selekcji kandydatów

Kategorie danych:

 • Dane identyfikacyjne
 • Dane akademickie i zawodowe
 • Adresy e-mail
 • Informacje handlowe
 • Dane ekonomiczne

Środki bezpieczeństwa:

ANECOOP S.COOP, niniejszym informuje, że stosuje niezbędne środki bezpieczeństwa zapobiegające kradzieży, zmianie lub nieupoważnionemu dostępowi do danych, uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszty wdrożenia oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania, a także ryzyko o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze dla praw i wolności osób fizycznych, a w przypadku podwykonawstwa usług będzie wymagał i zapewniał stosowanie przez przetwarzającego odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających poziom bezpieczeństwa odpowiadający istniejącemu ryzyku, zgodnie z art. 32 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Dane kontaktowe inspektora ds. ochrony prywatności:

Imię i nazwisko: Pedro Pascual Gómez Aroca (członek zarządu ds. usług wsparcia korporacyjnego)
Adres e-mail: responsable.privacidad@anecoop.com
Adres pocztowy: Calle Monforte, 1 – Entresuelo. 46010 Valencia.
Wysyłanie informacji handlowych: Zgodnie z LSSI – Ustawa 34/2002 – i Ustawa 29/2009 z 30 grudnia, jeśli nie chcesz otrzymywać więcej informacji handlowych, wyślij e-mail z napisem UNSUBSCRIBE na następujący adres: responsable.privacidad@anecoop.com

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRZEMYSŁOWA: ANECOOP S. COOP. jest właścicielem wszystkich praw własności intelektualnej i przemysłowej swojej strony internetowej, jak również elementów na niej zawartych (w tym, ale nie wyłącznie, obrazów, dźwięku, audio, wideo, oprogramowania lub tekstów; znaków towarowych lub logo, kombinacji kolorów, struktury i projektu, wyboru użytych materiałów, programów komputerowych niezbędnych do jej funkcjonowania, dostępu i użytkowania, itp.)

UŻYTKOWNIK zobowiązuje się do poszanowania praw własności intelektualnej i przemysłowej należących do ANECOOP S. COOP. Użytkownik może przeglądać elementy strony internetowej, a nawet je drukować, kopiować i zapisywać na dysku twardym komputera lub na innym nośniku fizycznym, z zastrzeżeniem, że odbywa się to wyłącznie i wyłącznie na użytek osobisty i prywatny, a zatem ich przekształcanie, rozpowszechnianie, publiczne przekazywanie, udostępnianie lub jakakolwiek inna forma eksploatacji, jak również ich modyfikacja, zmiana lub dekompilacja są surowo zabronione. UŻYTKOWNIK musi powstrzymać się od usuwania, zmieniania, omijania lub manipulowania jakimkolwiek urządzeniem ochronnym lub systemem bezpieczeństwa zainstalowanym na ANECOOP S. COOP.

5. WYŁĄCZENIE GWARANCJI I ODPOWIEDZIALNOŚCI: ANECOOP S. COOP. nie ponosi w żadnym wypadku odpowiedzialności za szkody jakiegokolwiek rodzaju, które mogą być spowodowane między innymi: błędami lub pominięciami w treści, brakiem dostępności portalu lub przekazaniem wirusów lub złośliwych lub szkodliwych programów w treści, pomimo zastosowania wszelkich niezbędnych środków technologicznych, aby temu zapobiec.

6) MODYFIKACJE: zastrzega sobie prawo do wprowadzania wszelkich modyfikacji, które uzna za stosowne, na swojej stronie internetowej bez uprzedniego powiadomienia, a także może zmieniać, usuwać lub dodawać zarówno treści i usługi świadczone za ich pośrednictwem, jak i sposób ich prezentacji lub umiejscowienia na swojej stronie internetowej.

7) STOSOWANIE PLIKÓW COOKIES: ANECOOP S. COOP. może używać plików cookies w celu jak największej personalizacji i ułatwienia UŻYTKOWNIKOM przeglądania swojej strony internetowej. Pliki cookies są kojarzone jedynie z anonimowym UŻYTKOWNIKIEM i jego komputerem i nie dostarczają odniesień pozwalających na wnioskowanie o danych osobowych UŻYTKOWNIKA. UŻYTKOWNIK może skonfigurować swoją przeglądarkę tak, aby powiadamiała i odrzucała instalację plików cookies wysyłanych przez ANECOOP S. COOP. bez wpływu na możliwość dostępu UŻYTKOWNIKA do Treści.

8) LINKI: W przypadku, gdy strona zawiera linki lub hiperłącza do innych stron internetowych, ANECOOP S. COOP. nie sprawuje żadnej kontroli nad takimi stronami i treściami.

W żadnym wypadku ANECOOP S. COOP. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zawartość jakiegokolwiek linku należącego do zewnętrznej strony internetowej, ani nie gwarantuje technicznej dostępności, jakości, niezawodności, dokładności, kompleksowości, prawidłowości i konstytucyjności jakichkolwiek materiałów lub informacji zawartych w takich hiperłączach lub innych stronach internetowych.

Podobnie, umieszczenie tych zewnętrznych połączeń nie oznacza żadnego rodzaju stowarzyszenia, połączenia lub uczestnictwa z połączonymi podmiotami.

9) POUFNOŚĆ: Właściciel strony internetowej zobowiązuje się do przestrzegania obowiązku zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz obowiązku zachowania ich w poufności i podejmie niezbędne środki w celu uniknięcia ich zmiany, utraty, przetwarzania lub nieuprawnionego dostępu, biorąc pod uwagę stan technologii w każdym czasie.

10. PRAWO DO WYKLUCZENIA: ANECOOP S. COOP. zastrzega sobie prawo do odmowy lub wycofania dostępu do swojej strony internetowej i/lub oferowanych usług bez uprzedniego powiadomienia, na własne życzenie lub na życzenie osoby trzeciej, tym użytkownikom, którzy nie przestrzegają niniejszych Ogólnych Warunków Użytkowania.

11. OGÓLNE: ANECOOP S. COOP. będzie ścigać naruszenie niniejszych warunków, jak również każde niewłaściwe użycie swoich stron internetowych, wykonując wszelkie działania cywilne i karne, które mogą jej odpowiadać na mocy prawa.

12) ZMIANA NINIEJSZYCH WARUNKÓW I CZAS TRWANIA: ANECOOP S. COOP. może w każdej chwili zmienić warunki określone w tym dokumencie, które są publikowane w należytej formie.

Ważność tych warunków zależy od ich ekspozycji i pozostają w mocy do czasu ich zmiany przez inne, należycie opublikowane warunki.

13) STOSOWANE PRAWO I JURYSDYKCJA: Stosunek pomiędzy ANECOOP S. COOP. i UŻYTKOWNIK podlegają obowiązującemu ustawodawstwu hiszpańskiemu, a wszelkie spory będą rozpatrywane przez Sądy i Trybunały miasta Walencji.