Algemene voorwaarden voor toegang en gebruik van de website

In overeenstemming met de bepalingen van artikel 10 van wet 34/2002, van 11 juli, betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel, wordt hierbij verklaard dat de eigenaar van deze website “ANECOOP S. COOP.” is, gevestigd te calle Monforte 1, entl, 46010 Valencia (Spanje), Tel.: (34) 96 393 85 00; Fax: (34) 96 393 85 10, met fiscaal identificatienummer F-46099222, ingeschreven in het register van coöperaties – Centrale Afdeling van het Ministerie van Arbeid, onder nummer 22.949, ingedeeld als landbouwonderneming. E-mailadres voor contact: info@anecoop.com

1) GEBRUIKERS: Toegang tot en/of gebruik van de ANECOOP S. COOP. schrijft de voorwaarde toe aan de GEBRUIKER, die vanaf deze toegang en/of dit gebruik de hierin weergegeven Algemene Gebruiksvoorwaarden aanvaardt. Voornoemde voorwaarden zijn van toepassing onafhankelijk van de eventueel verplichte algemene voorwaarden.

2) GEBRUIK VAN DE PORTAL: De website van ANECOOP S. COOP. biedt toegang tot een groot aantal informatie, diensten, programma’s of gegevens (hierna “de inhoud”) op het internet die toebehoren aan ANECOOP S. COOP. waartoe de GEBRUIKER toegang heeft.

De GEBRUIKER is verantwoordelijk voor het gebruik van de PORTAL. Deze verantwoordelijkheid strekt zich uit tot elke registratie die nodig kan zijn om toegang te krijgen tot bepaalde diensten of inhoud. De GEBRUIKER is verantwoordelijk voor het verstrekken van waarheidsgetrouwe en wettige informatie bij de registratie. Als gevolg van deze registratie kan de GEBRUIKER een wachtwoord ontvangen waarvoor hij/zij verantwoordelijk is en zich ertoe verbindt dit zorgvuldig en vertrouwelijk te gebruiken.

De GEBRUIKER verbindt zich ertoe op gepaste wijze gebruik te maken van de inhoud en de diensten (zoals chatdiensten, discussieforums of nieuwsgroepen) die ANECOOP S. COOP. aanbiedt via haar website en, bij wijze van voorbeeld maar zonder beperking, niet te gebruiken voor (i) het ontplooien van activiteiten die onwettig, illegaal of in strijd met de goede trouw en de openbare orde zijn; (ii) het verspreiden van inhoud of propaganda van racistische, xenofobe, pornografisch-illegale aard, ter ondersteuning van terrorisme of die de mensenrechten schenden; (iii) het veroorzaken van schade aan de fysieke en logische systemen van ANECOOP S. COOP, haar leveranciers of derden, computervirussen of andere fysieke of logische systemen op het netwerk introduceren of verspreiden die voornoemde schade kunnen veroorzaken; iv) trachten toegang te krijgen tot en, in voorkomend geval, gebruik te maken van de e-mail accounts van andere gebruikers en hun berichten wijzigen of manipuleren.

ANECOOP S. COOP. behoudt zich het recht voor alle commentaren en bijdragen te verwijderen die inbreuk maken op het respect voor de waardigheid van de persoon, die discriminerend, xenofoob, racistisch of pornografisch zijn, die de jeugd of kindertijd, de openbare orde of veiligheid schenden of die naar zijn mening niet geschikt zijn voor publicatie.

In ieder geval, ANECOOP S. COOP. is niet verantwoordelijk voor de meningen die gebruikers uiten via forums, chats of andere participatiemiddelen.

3) PRIVACY POLICY: De gegevens die ANECOOP S. COOP. met verschillende middelen verzamelt (webpagina’s, elektronische post, elektronische of papieren formulieren) in het kader van haar commerciële en dienstverlenende activiteiten worden opgenomen in een verwerkingsbestand waarvoor ANECOOP S. COOP. verantwoordelijk is.

Doeleinden waarvoor de gegevens worden verzameld:

 • Elk type verzoek om informatie beheren en verwerken.
 • Het onderhouden van de commerciële relatie met zijn partners, klanten en leveranciers.
 • Om onze klanten en belangstellenden te informeren over onze producten en diensten van ANECOOP S.COOP.
 • Personeelsselectieprocessen voor een baan.

Legitimering van de verwerking:

 • De door ANECOOP S.COOP. verwerkte gegevens worden verkregen met toestemming van de betrokkene, alsmede vrijwillig verstrekt door de betrokkene op welke wijze dan ook.
 • De gegevens die nodig zijn voor het onderhouden van een contractuele relatie (contract: dienstverlening; arbeid; commercieel; onder andere).
 • De gegevens worden verwerkt door ANECOOP S.COOP, in het kader van de commerciële en contractuele relatie met de klant.
 • In geval van overdracht wordt u vooraf geïnformeerd over de overdracht, het doel en de identificatie van de cessionaris.

Rechten van de betrokkenen:

Overeenkomstig de rechten die voortvloeien uit de geldende wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, kunt u uw recht op toegang, rectificatie, beperking van de verwerking, verwijdering, overdraagbaarheid en verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, alsmede uw toestemming voor de verwerking ervan, uitoefenen door uw verzoek te richten aan het volgende e-mailadres soporte@anecoop.com

Gegevensbron:

ANECOOP S.COOP. verkrijgt de persoonsgegevens rechtstreeks van de betrokkene via de volgende kanalen:

 • E-mailadres
 • Formulieren/vragenlijsten (web, elektronisch of op papier)
 • Uitwisseling van visitekaartjes.
 • Dienstencontracten en commerciële overeenkomsten
 • Arbeidsovereenkomsten en selectieprocedures voor kandidaten

Gegevenscategorieën:

 • Identificatiegegevens
 • Academische en professionele gegevens
 • E-mail adressen
 • Commerciële informatie
 • Economische gegevens

Veiligheidsmaatregelen:

ANECOOP S.COOP, deelt u hierbij mee dat hij de nodige beveiligingsmaatregelen toepast om diefstal, wijziging of ongeoorloofde toegang tot gegevens te voorkomen, rekening houdend met de stand van de techniek, de kosten van de tenuitvoerlegging en de aard, de omvang, de context en de doeleinden van de verwerking, alsmede de risico’s van uiteenlopende waarschijnlijkheid en ernst voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, en dat hij in geval van uitbesteding van diensten zal eisen en waarborgen dat de verwerker passende technische en organisatorische maatregelen treft om een op de bestaande risico’s afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen, zoals bepaald in art. 32 van de algemene verordening gegevensbescherming.

Contactgegevens van de Privacy Officer:

Naam: Pedro Pascual Gómez Aroca (Corporate Support Services Executive)
E-mailadres: responsable.privacidad@anecoop.com
Postadres: Calle Monforte, 1 – Entresuelo. 46010 Valencia.
Verzending van commerciële communicatie: In overeenstemming met de LSSI – wet 34/2002 – en wet 29/2009 van 30 december, als u geen commerciële communicatie meer wenst te ontvangen, stuurt u een e-mail met het woord UNSUBSCRIBE naar het volgende adres: responsable.privacidad@anecoop.com

INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOM: ANECOOP S. COOP. is de eigenaar van alle intellectuele en industriële eigendomsrechten van zijn website, alsook van de elementen ervan (met inbegrip van, maar niet beperkt tot beelden, geluid, audio, video, software of teksten; merken of logo’s, kleurencombinaties, structuur en ontwerp, selectie van de gebruikte materialen, computerprogramma’s die nodig zijn voor de werking, de toegang en het gebruik ervan, enz.)

De GEBRUIKER verbindt zich ertoe de intellectuele en industriële eigendomsrechten van ANECOOP S. COOP te respecteren. U mag de elementen van de website bekijken en zelfs afdrukken, kopiëren en opslaan op de harde schijf van uw computer of op een andere fysieke drager, op voorwaarde dat dit uitsluitend en alleen gebeurt voor uw persoonlijk en privégebruik, en bijgevolg is hun transformatie, verspreiding, publieke mededeling, beschikbaarstelling of enige andere vorm van exploitatie, alsook hun wijziging, wijziging of decompilatie, strikt verboden. De GEBRUIKER dient zich te onthouden van het wissen, wijzigen, omzeilen of manipuleren van beveiligingen of beveiligingssystemen die op de ANECOOP S. COOP zijn geïnstalleerd.

5. UITSLUITING VAN GARANTIES EN AANSPRAKELIJKHEID: ANECOOP S. COOP. is in geen geval aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die kan worden veroorzaakt door, maar niet beperkt tot: fouten of weglatingen in de inhoud, het niet beschikbaar zijn van het portaal of de overdracht van virussen of kwaadaardige of schadelijke programma’s in de inhoud, ondanks het feit dat alle nodige technologische maatregelen zijn genomen om dit te voorkomen.

6) WIJZIGINGEN: behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving alle wijzigingen aan te brengen die zij passend acht op haar website, en kan zowel de inhoud en de diensten die via deze website worden aangeboden als de manier waarop deze op haar website worden gepresenteerd of geplaatst, wijzigen, verwijderen of toevoegen.

7) GEBRUIK VAN COOKIES: ANECOOP S. COOP. kan cookies gebruiken om het surfen van de Gebruiker op haar website zo veel mogelijk te personaliseren en te vergemakkelijken. De cookies worden alleen geassocieerd met een anonieme GEBRUIKER en zijn of haar computer en geven geen referenties waaruit de persoonlijke gegevens van de GEBRUIKER kunnen worden afgeleid. De GEBRUIKER kan zijn browser zo instellen dat hij de installatie van door ANECOOP S. COOP. verzonden cookies meldt en weigert, zonder dat dit gevolgen heeft voor de toegang van de GEBRUIKER tot de Inhoud.

8) LINKS: Indien de website links of hyperlinks naar andere internetsites bevat, kan ANECOOP S. COOP. oefent geen enkele controle uit over dergelijke sites en inhoud.

In geen geval mag ANECOOP S. COOP. aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van een link naar een externe website, noch garanderen zij de technische beschikbaarheid, kwaliteit, betrouwbaarheid, juistheid, volledigheid, nauwkeurigheid, geldigheid en grondwettigheid van materiaal of informatie op dergelijke hyperlinks of andere internetsites.

Het opnemen van deze externe verbindingen impliceert evenmin enige vorm van associatie, fusie of deelneming met de verbonden entiteiten.

9) VERTROUWELIJKHEID: De eigenaar van de website verbindt zich ertoe zijn verplichting tot geheimhouding van de persoonsgegevens na te komen en de nodige maatregelen te nemen om wijziging, verlies, verwerking of ongeoorloofde toegang te voorkomen, rekening houdend met de stand van de techniek.

10. RECHT OP UITSLUITING: ANECOOP S. COOP. behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving, op eigen verzoek of op verzoek van een derde, de toegang tot haar website en/of de aangeboden diensten te ontzeggen of in te trekken aan gebruikers die deze Algemene Gebruiksvoorwaarden niet naleven.

11. ALGEMEEN: ANECOOP S. COOP. zal de schending van deze voorwaarden en elk oneigenlijk gebruik van haar websites vervolgen met alle burgerlijke en strafrechtelijke acties die haar wettelijk toekomen.

12) WIJZIGING VAN DEZE VOORWAARDEN EN DUUR: ANECOOP S. COOP. kan te allen tijde de hier bepaalde voorwaarden wijzigen, naar behoren gepubliceerd zoals ze hier staan.

De geldigheid van deze voorwaarden is afhankelijk van hun blootstelling en blijft van kracht totdat zij door andere naar behoren gepubliceerde voorwaarden worden gewijzigd.

13) TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE: De verhouding tussen ANECOOP S. COOP. en de GEBRUIKER vallen onder de geldende Spaanse wetgeving en elk geschil wordt voorgelegd aan de rechtbanken van de stad Valencia.