V souladu s ustanovením článku 10 zákona 34/2002 ze dne 11. července 2002 o službách informační společnosti a elektronickém obchodu se tímto prohlašuje, že vlastníkem těchto webových stránek je společnost „ANECOOP S. COOP.“ se sídlem na adrese calle Monforte 1, entl, 46010 Valencie (Španělsko), tel.: (34) 96 393 85 00; fax: (34) 96 393 85 10, s daňovým identifikačním číslem F-46099222, zapsaná v rejstříku družstev – ústřední sekce ministerstva práce pod číslem 22 949, klasifikovaná jako zemědělská. Kontaktní e-mailová adresa: info@anecoop.com

1) UŽIVATELÉ: Přístup k ANECOOP S. COOP a/nebo jeho používání. připisuje podmínku UŽIVATELE, který od tohoto přístupu a/nebo používání přijímá zde uvedené Všeobecné podmínky používání. Výše uvedené podmínky platí bez ohledu na případné povinné všeobecné obchodní podmínky.

2) POUŽÍVÁNÍ PORTÁLU: Webové stránky společnosti ANECOOP S. COOP. poskytuje přístup k množství informací, služeb, programů nebo dat (dále jen „obsah“) na internetu, které patří společnosti ANECOOP S. COOP. ke kterým může mít UŽIVATEL přístup.

UŽIVATEL přebírá odpovědnost za používání PORTÁLU. Tato odpovědnost se vztahuje i na případnou registraci, která může být nutná pro přístup k určitým službám nebo obsahu. UŽIVATEL odpovídá za to, že při registraci uvede pravdivé a zákonné údaje. V důsledku této registrace může být UŽIVATELI přiděleno heslo, za jehož používání je zodpovědný a zavazuje se jej pečlivě a důvěrně používat.

UŽIVATEL se zavazuje, že bude vhodně využívat obsah a služby (např. chatovací služby, diskusní fóra nebo diskusní skupiny), které ANECOOP S. COOP. nabízí prostřednictvím svých webových stránek a příkladně, avšak bez omezení, je nepoužívat k (i) zapojení do činností, které jsou nezákonné, protiprávní nebo v rozporu s dobrými mravy a veřejným pořádkem; (ii) šíření obsahu nebo propagandy rasistické, xenofobní, pornograficko-zákonné povahy, na podporu terorismu nebo porušující lidská práva; (iii) poškozování fyzických a logických systémů společnosti ANECOOP S. COOP, svých dodavatelů nebo třetích stran, zavádět nebo šířit počítačové viry nebo jiné fyzické nebo logické systémy v síti, které mohou způsobit výše uvedené škody; (iv) pokoušet se o přístup k e-mailovým účtům jiných uživatelů a případně je používat a upravovat nebo manipulovat s jejich zprávami.

ANECOOP S. COOP. si vyhrazuje právo odstranit všechny komentáře a příspěvky, které porušují úctu k lidské důstojnosti, jsou diskriminační, xenofobní, rasistické, pornografické, narušují mládež nebo dětství, veřejný pořádek nebo bezpečnost nebo které podle jejího názoru nejsou vhodné ke zveřejnění.

V každém případě ANECOOP S. COOP. neodpovídá za názory uživatelů vyjádřené prostřednictvím fór, chatů nebo jiných nástrojů pro účast.

3) ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ: Údaje, které společnost ANECOOP S. COOP. shromažďuje různými prostředky (webové stránky, elektronická pošta, elektronické nebo papírové formuláře) v rámci svých obchodních a servisních činností, jsou zahrnuty do souboru zpracování, za který společnost ANECOOP S.COOP. odpovídá.

Účely, pro které jsou údaje shromažďovány:

 • Správa a zpracování všech typů žádostí o informace.
 • Udržování obchodních vztahů s partnery, zákazníky a dodavateli.
 • Informovat naše zákazníky a zájemce o naše produkty a služby poskytované společností ANECOOP S.COOP.
 • Procesy výběru personálu pro danou pracovní pozici.

Legitimizace zpracování:

 • Údaje zpracovávané společností ANECOOP S.COOP. jsou získávány se souhlasem zúčastněné strany, jakož i dobrovolně poskytované zúčastněnými stranami jakýmkoli způsobem.
 • Údaje nezbytné pro udržení smluvního vztahu (smlouva: o poskytování služeb, pracovní smlouva, obchodní smlouva a další).
 • Údaje budou zpracovávány společností ANECOOP S.COOP v rámci obchodního a smluvního vztahu se zákazníkem.
 • V případě postoupení budete předem informováni o postoupení, účelu a identifikaci postupníka.

Práva subjektů údajů:

V souladu s právy danými platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů můžete uplatnit svá práva na přístup, opravu, omezení zpracování, výmaz, přenositelnost a námitku proti zpracování vašich osobních údajů, jakož i souhlasu uděleného k jejich zpracování, zasláním žádosti na následující e-mailovou adresu soporte@anecoop.com

Zdroj dat:

ANECOOP S.COOP. získává osobní údaje přímo od zájemce prostřednictvím následujících kanálů:

 • E-mailová adresa
 • Formuláře/dotazníky (webové, elektronické nebo papírové)
 • Výměna vizitek.
 • Smlouvy o poskytování služeb a obchodní dohody
 • Pracovní smlouvy a procesy výběru uchazečů

Kategorie dat:

 • Identifikační údaje
 • Akademické a odborné údaje
 • E-mailové adresy
 • Obchodní informace
 • Ekonomické údaje

Bezpečnostní opatření:

ANECOOP S.COOP, Vás tímto informuje, že uplatňuje nezbytná bezpečnostní opatření, aby zabránila krádeži, změně nebo neoprávněnému přístupu k údajům, přičemž bere v úvahu stav techniky, náklady na provedení a povahu, rozsah, kontext a účely zpracování, jakož i různě pravděpodobná a různě závažná rizika pro práva a svobody fyzických osob, a v případě zadávání služeb subdodavatelům bude vyžadovat a zajistí, aby zpracovatel uplatňoval vhodná technická a organizační opatření k zajištění úrovně bezpečnosti odpovídající existujícím rizikům, jak je stanoveno v čl. 32 obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Jméno: Pedro Pascual Gómez Aroca (výkonný pracovník podpůrných služeb pro podniky)
E-mailová adresa: responsable.privacidad@anecoop.com
Poštovní adresa : Calle Monforte, 1 – Entresuelo. 46010 Valencie.
Zasílání obchodních sdělení: V souladu s LSSI – zákonem 34/2002 – a zákonem 29/2009 ze dne 30. prosince, pokud si nepřejete dostávat další obchodní sdělení, zašlete prosím e-mail se slovem UNSUBSCRIBE na následující adresu: responsable.privacidad@anecoop.com

DUŠEVNÍ A PRŮMYSLOVÉ VLASTNICTVÍ: ANECOOP S. COOP. je vlastníkem všech práv duševního a průmyslového vlastnictví svých webových stránek, jakož i prvků na nich obsažených (mimo jiné včetně obrázků, zvuku, zvuku, videa, softwaru nebo textů, ochranných známek nebo log, barevných kombinací, struktury a designu, výběru použitých materiálů, počítačových programů nezbytných pro jejich provoz, přístup a používání atd.).

UŽIVATEL se zavazuje respektovat práva duševního a průmyslového vlastnictví společnosti ANECOOP S. COOP. Prvky webových stránek si můžete prohlížet, a dokonce je i tisknout, kopírovat a ukládat na pevný disk počítače nebo na jiné fyzické médium za předpokladu, že tak činíte výhradně a pouze pro své osobní a soukromé použití, a proto je přísně zakázáno jejich přetváření, šíření, veřejné sdělování, zpřístupňování nebo jakákoli jiná forma využívání, jakož i jejich úprava, pozměňování nebo dekompilace. UŽIVATEL se musí zdržet mazání, pozměňování, obcházení nebo manipulace s jakýmkoli ochranným zařízením nebo bezpečnostním systémem nainstalovaným na ANECOOP S. COOP.

5. VYLOUČENÍ ZÁRUK A ODPOVĚDNOSTI: ANECOOP S. COOP. za žádných okolností neodpovídá za škody jakéhokoli druhu, které mohou být způsobeny mimo jiné: chybami nebo opomenutím v obsahu, nedostupností portálu nebo přenosem virů nebo škodlivých či škodlivých programů v obsahu, a to i přesto, že přijal veškerá nezbytná technologická opatření, aby tomu zabránil.

6) ÚPRAVY: si vyhrazuje právo provádět na svých webových stránkách jakékoli změny, které považuje za vhodné, bez předchozího upozornění, a může měnit, odstraňovat nebo přidávat jak obsah a služby poskytované prostřednictvím těchto stránek, tak způsob jejich prezentace nebo umístění na svých webových stránkách.

7) POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIE: ANECOOP S. COOP. může používat soubory cookie, aby co nejvíce přizpůsobila a usnadnila UŽIVATELI prohlížení svých webových stránek. Soubory cookie jsou spojeny pouze s anonymním UŽIVATELEM a jeho počítačem a neposkytují odkazy, které by umožnily odvodit osobní údaje UŽIVATELE. UŽIVATEL může nastavit svůj prohlížeč tak, aby upozorňoval a odmítal instalaci souborů cookie zasílaných společností ANECOOP S. COOP., aniž by to mělo vliv na možnost přístupu UŽIVATELE k obsahu.

8) ODKAZY: V případě, že webové stránky obsahují odkazy nebo hypertextové odkazy na jiné internetové stránky, ANECOOP S. COOP. nemá nad těmito stránkami a obsahem žádnou kontrolu.

ANECOOP S. COOP nesmí v žádném případě. nepřebírá žádnou odpovědnost za obsah jakéhokoli odkazu na externí webové stránky, ani nezaručuje technickou dostupnost, kvalitu, spolehlivost, přesnost, úplnost, správnost, platnost a ústavnost jakéhokoli materiálu nebo informací obsažených v takových hypertextových odkazech nebo na jiných internetových stránkách.

Stejně tak zahrnutí těchto externích spojení neznamená žádný druh přidružení, fúze nebo účasti s připojenými subjekty.

9) DŮVĚRNOST: Vlastník webových stránek se zavazuje dodržovat povinnost mlčenlivosti o osobních údajích a povinnost zachovávat jejich důvěrnost a přijme nezbytná opatření, aby nedošlo k jejich změně, ztrátě, zpracování nebo neoprávněnému přístupu, a to vždy s ohledem na stav techniky.

10. PRÁVO NA VYLOUČENÍ: ANECOOP S. COOP. si vyhrazuje právo odepřít nebo zrušit přístup na své webové stránky a/nebo k nabízeným službám bez předchozího upozornění, a to na vlastní žádost nebo na žádost třetí strany, těm uživatelům, kteří nedodržují tyto všeobecné podmínky používání.

11. OBECNĚ: ANECOOP S. COOP. bude stíhat porušení těchto podmínek a jakékoli nesprávné používání svých webových stránek a bude uplatňovat veškeré občanskoprávní a trestněprávní kroky, které jí mohou podle zákona příslušet.

12) ZMĚNA TĚCHTO PODMÍNEK A DOBA TRVÁNÍ: ANECOOP S. COOP. může kdykoli změnit zde stanovené podmínky, které jsou zde řádně zveřejněny.

Platnost těchto podmínek závisí na jejich vystavení a zůstává v platnosti, dokud nejsou změněny jinými řádně zveřejněnými podmínkami.

13) PŘÍSLUŠNÉ PRÁVO A SOUDNÍ ŘÍZENÍ: Vztah mezi ANECOOP S. COOP. a UŽIVATELEM se řídí platnými španělskými právními předpisy a případné spory budou řešeny soudy a tribunály města Valencie.